Νεφελόμετρο και Βαρέα Οχήματα

Σε περίπτωση τεχνικού ελέγχου πετρελαιοκινήτου οχήματος, η θολερότητα των καυσαερίων η οποία προέρχεται από τον περιεχόμενο καπνό, μετρείται με το Νεφελόμετρο, με βάση την αρχή της φωτομετρικής απορρόφησης και με δειγματοληψία μερικής ροής των καυσαερίων.

Η συσκευή είναι φορητή και λειτουργεί με ρεύμα 220 V, στα 50 Hz και χρησιμοποιεί για τη μέτρηση της αιθάλης των καυσαερίων την μέθοδο της

φωτομετρικής απορρόφησης.

Η συσκευή διαθέτει 2 κλίμακες μέτρησης :

μία για την μέτρηση του συντελεστή απορρόφησης k από 0 m-1 έως 99,99 m-1, που πρακτικά ισοδυναμεί με το άπειρο και μία κλίμακα για την επί τοις εκατό (%) μέτρηση της θολερότητος των καυσαερίων από 0 % έως 100%.

Η μέθοδος προσδιορισμού του συντελεστή απορρόφησης k είναι σύμφωνη με την Οδηγία 72/306/ΕΚ.

Η συσκευή έχει την δυνατότητα προσδιορισμού μελλοντικά του συντελεστή k σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία, αντικαθιστώντας το λογισμικό της μεθόδου.
Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο στροφόμετρο για την μέτρηση των στροφών του πετρελαιοκινητήρα.
Ο χρόνος προθέρμανσης της συσκευής, κατά τον οποίο δεν γίνονται μετρήσεις, είναι από 5 έως 15 λεπτά της ώρας, εξαρτώμενος από την θερμοκρασία της συσκευής.
Η οθόνη των ενδείξεων και τα διάφορα παρελκόμενα της συσκευής βρίσκονται επί τροχήλατης βάσης.

Το λογισμικό του κεντρικού υπολογιστή του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου αξιολογεί στη συνέχεια, σε σχέση με τα αποτελέσματα των τιμών του ελέγχου των καυσαερίων, τις ελλείψεις και τα προβλήματα που παρουσιάζει το όχημα.nefelometro2

Το Νεφελόμετρο διαθέτει λήπτη μέτρησης της θερμοκρασίας του ελαίου του κινητήρα.

Και οι δύο συσκευές ανάλυσης των καυσαερίων χρησιμοποιούν ένα εσωτερικό λογισμικό, το οποίο καθοδηγεί τον ελεγκτή, σε κάθε φάση ελέγχου των καυσαερίων.

(Υ.Α. Φ1/26579/3183,ΦΕΚ Β 790/2007).

Η διαδικασία του ελέγχου είναι η εξής:

 Προθέρμανση κινητήρα

 Η μέτρηση της θολερότητας των καυσαερίων διενεργείται κατά την ελεύθερη επιτάχυνση του κινητήρα (χωρίς φορτίο από την ταχύτητα βραδυπορίας έως την ταχύτητα στην οποία ανακόπτεται η παροχή καύσιμου-cut off speed), με το μοχλό ταχυτήτων στο νεκρό σημείο και το συμπλέκτη συμπλεγμένο.

Ο κινητήρας πρέπει να έχει θερμανθεί πλήρως, (πχ η θερμοκρασία του ελαίου του κινητήρα, όταν μετράται στο σωλήνα στάθμης του ελαίου, πρέπει να είναι τουλάχιστον 80ο C, ή χαμηλότερη, εφόσον αυτή είναι η φυσιολογική θερμοκρασία λειτουργίας, ή η θερμοκρασία του συγκροτήματος του κινητήρα, όταν μετράται με τη στάθμη της υπέρυθρης ακτινοβολίας, να είναι τουλάχιστον ισοδύναμη).

Εάν λόγω του οχήματος, η μέτρηση αυτή είναι πρακτικά αδύνατη, η φυσιολογική θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα μπορεί να διαπιστωθεί με άλλο τρόπο, όπως πχ με τη λειτουργία του ανεμιστήρα του κινητήρα.

Επιπλέον, πριν την έναρξη της εφαρμογής της διαδικασίας (και πριν την τοποθέτηση του αισθητήρα στροφών και του ακροφυσίου), για την σωστή προθέρμανση του κινητήρα απαιτείται η διατήρηση των στροφών του οχήματος στις 2000 rpm για 2 λεπτά περίπου.

Καθαρισμός του συστήματος της εξάτμισης:

Το σύστημα εξάτμισης πρέπει να έχει καθορισθεί με τρεις τουλάχιστον κύκλους ελεύθερης επιτάχυνσης (2 κύκλοι ελεύθερης επιτάχυνσης + 1 κύκλος cut off speed =σύνολο 3).

Δοκιμή:

Α. Ο κινητήρας, και ο ενδεχόμενος υπερτροφοδότης, πρέπει να είναι σε κατάσταση βραδυπορίας πριν από την έναρξη κάθε κύκλου ελεύθερης επιτάχυνσης.

Β. Τοποθέτηση του σωλήνα μέτρησης του Νεφελομέτρου εντός του σωλήνα εξόδου των καυσαερίων του οχήματος και του αισθητήρα στροφών.

Γ. Ταχεία δράση του επιταχυντήρα, χωρίς βιαιότητα (σε χρόνο κάτω του 1 δευτερόλεπτου, βαθμιαία και όχι απότομα) μέχρι τις στροφές στις οποίες

επιτυγχάνεται η μέγιστη παροχή (cut off speed) της αντλίας εγχύσεως.
Στα οχήματα με αυτόματη μετάδοσης της κίνησης, η δράση του επιταχυντήρα θα πρέπει να φθάσει την ταχύτητα που προδιαγράφει ο κατασκευαστής ή, εφόσον δεν διατίθενται τα δεδομένα αυτά, τα 2/3 της ταχύτητας αποκοπής, πριν αφεθεί ο επιταχυντής.

Δ.Διενέργεια 2 επιταχύνσεων καθαρισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη της συσκευής.nefelometro3

Ε. Διεξαγωγή 5 συνεχόμενων επιταχύνσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη της συσκευής.

ΣΤ. Επανάληψη του σετ των μετρήσεων σε περίπτωση λάθους διαδικασίας, διάμεσο του κομβίου  .

 Όρια αποδοχής και απόρριψης.

 Το Όχημα απορρίπτεται μόνο εφόσον η μέση αριθμητική τιμή τριών κύκλων ελεύθερης επιτάχυνσης υπερβαίνει την οριακή τιμή του k. Για τον υπολογισμό λαμβάνονται πέντε μετρήσεις και απορρίπτονται η μέγιστη και η ελάχιστη μέτρηση.

Με το τέλος της ως άνω διαδικασίας, καταγράφεται η μέση τιμή του συντελεστή k.

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσης και προκειμένου να αποφεύγονται oi άσκοπες δοκιμές, οχήματα με οριακή τιμή συντελεστή απορρόφησης 2,5m-1 και 3,0m-1:

_ Απορρίπτονται μετά από δυο κύκλους ελεύθερης επιτάχυνσης, εφόσον μετρήθηκαν τιμές συντελεστή απορρόφησης υπερβαίνουσες το 3,6m-1

_ Εγκρίνονται μετά από δύο κύκλους ελεύθερης επιτάχυνσης, εφόσον μετρήθηκαν τιμές συντελεστή απορρόφησης κατώτερες του 2,0m-1.

Η διενέργεια του ελέγχου των καυσαερίων των οχημάτων εφοδιασμένων με κινητήρα Diesel μέσω της χρήσης του Nεφελομέτρου, απαιτεί την χρήση του αισθητήρα στροφών «clamp on» ή εναλλακτικά την χρήση του μαγνητικού αισθητήρα στροφών «Dispeed», όμοιου με αυτόν που χρησιμοποιείται και στον αναλυτή καυσαερίων.

Η τιμή του συντελεστή απορρόφησης k που καταχωρείται προαιρετικά υποχρεωτικά (και ελέγχεται ανεξάρτητα από το Λογισμικό) στην αντίστοιχη επιλογή της οθόνης του Νεφελομέτρου (πριν την έναρξη της διαδικασίας), σύμφωνα με την Νομοθεσία (Υ.Α. Φ1/26579/3183 (ΦΕΚ Β 790/2007)), είναι:

α) k=2.5 m-1 για κινητήρες με φυσική απορρόφηση

β) k=3.0 m-1 για κινητήρες με υπερπλήρωση

γ) k=1.5 m-1 για τα οχήματα που έλαβαν έγκριση τύπου με βάση την οδηγία 98/69/ΕΚ ή μεταγενέστερη.

Όπου το στοιχείο αυτό δεν είναι δυνατόν να ευρεθεί (έλεγχος παρατηρήσεων Άδειας Κυκλοφορίας, συνοδευτικό πιστ/κού ταξινόμησης,ηλεκτρονική έγκριση τύπου οτου χήματος, κλπ), τότε η οριακή αυτή τιμή ισχύει για τα οχήματα με ημερομηνία 1ης Άδειας μετά την 1/07/2008

Η τιμή της ελάχιστης απαιτούμενης θερμοκρασίας του λαδιού του κινητήρα θα πρέπει να είναι 80o C.__

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *