Αντηλιακές Μεμβράνες Αυτοκινήτων

Πριν αποφασίσουμε να τοποθετήσουμε μεμβράνες στα τζάμια του αυτοκινήτου μας καλό είναι να ρίξουμε μια ματιά στον σχετικό ΦΕΚ 29039/2123/07 του Υπουργείου Εσωτερικών Μεταφορών και Επικοινωνιών για το τι ζητάει να προσέξουμε σχετικά με την αγορά και την τοποθέτηση των ηλιακών μεμβρανών.
Καταρχήν η απόδοση των αντηλιακών μεμβρανών είναι αποτέλεσμα τριών βασικών κριτηρίων:

 • Το επίπεδο του μεταδιδόμενου ορατού φωτός (Σκίαση)
  • Το επίπεδο μείωσης της θερμότητας(Άνεση/Απόρριψη Θερμότητας)
  • Το επίπεδο της αντανάκλασης του εξωτερικού φωτός (Ανακλαστικότητα).

  Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζουμε τις εξής έννοιες σαν πρώτη φάση:

Συντελεστής μετάδοσης φωτός υαλοπίνακα ή μεμβράνης: είναι Το ποσοστό του ορατού φωτός που διέρχεται από υαλοπίνακα οχήματος ή από μεμβράνη, αντίστοιχα Κάθε εγκεκριμένος υαλοπίνακας που διαθέτει το όχημα έχει δίπλα στην διεθνή σήμανση έγκρισής του το λατινικό γράμμα «V» που δηλώνει ότι ο συντελεστής μετάδοσης τους φωτός του συγκεκριμένου υαλοπίνακα είναι μικρότερος από 70%.
Συντελεστής ανάκλασης φωτός υαλοπίνακα ή μεμβράνης: Το ποσοστό του ορατού φωτός που αντανακλάται από υαλοπίνακα οχήματος ή από μεμβράνη, αντίστοιχα
Συνολικός συντελεστής μετάδοσης φωτός: Το ποσοστό του ορατού φωτός που διέρχεται από υαλοπίνακα οχήματος και οποιοδήποτε τυχόν επικολλημένο μέσο σε αυτόν
Μεμβράνες περιορισμού υπεριώδους ακτινοβολίας (UV): Οι μεμβράνες οι οποίες αποβάλλουν την υπεριώδη ακτινοβολία σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 98% και έχουν συντελεστή μετάδοσης φωτός μεγαλύτερο ή ίσο του 98%.

   Βάση λοιπόν αυτών των όρων ο νομοθέτης έχει ορίσει τον ελάχιστο συντελεστή μετάδοσης φωτός των εγκεκριμένων υαλοπινάκων τα οποία είναι :

α) 75% για τον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα.
β) 70% για τους υαλοπίνακες εκατέρωθεν της θέσης του οδηγού.
γ) 70% για τους πίσω πλευρικούς υαλοπίνακες και τον οπίσθιο ανεμοθώρακα, εφόσον το όχημα δεν φέρει πλευρικούς καθρέφτες.

   Υαλοπίνακας με ένδειξη «V» δεν εμπίπτει σε περιορισμούς αναφορικά με το συντελεστή μετάδοσης Φωτός

   Ποιες όμως είναι οι Προϋποθέσεις και περιορισμοί στην επικόλληση μεμβρανών σε υαλοπίνακες οχημάτων .

– Οι μεμβράνες που επικολλούνται στους υαλοπίνακες των οχημάτων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες από κράτος μέλος της Ε.Ε., από κράτος της ΕΖΕΣ το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης ΕΟΧ ή από τηνΤουρκία, για τοποθέτηση και χρήση σε οχήματα.

– Δεν επιτρέπεται σε κανένα όχημα τόσο στον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα όσο και στους υαλοπίνακες εκατέρωθεν της θέσης του οδηγού, η επικόλληση μεμβρανών οι οποίες μεταβάλλουν το συντελεστή μετάδοσης φωτός

  Επιτρέπεται, όμως: Η επικόλληση μεμβράνης περιορισμού υπεριώδους ακτινοβολίας Στους υπόλοιπους υαλοπίνακες του οχήματος γίνεται αποδεκτή η επικόλληση μεμβράνης με συντελεστή ανάκλασης όχι μεγαλύτερο του 25%

   Στις περιπτώσεις που το όχημα είναι εφοδιασμένο με φως πέδησης στον πίσω υαλοπίνακα, στο σημείο της φωτιστικής επιφάνειας αυτού δεν επιτρέπεται η επικόλληση μεμβράνης.
Δεν επιτρέπεται σε κανένα υαλοπίνακα οχήματος η επικόλληση μεμβρανών τύπου καθρέφτη   Αφού λοιπόν γίνει η σωστή επιλογή και τοποθέτηση των μεμβρανών είναι απαραίτητο να τοποθετείται μεταξύ του υαλοπίνακα και της μεμβράνης αυτοκόλλητο σήμα πιστοποίησης της μεμβράνης.
Κάθε αυτοκόλλητο σήμα παράγεται – συμπληρώνεται από τον αντιπρόσωπο. Το αυτοκόλλητο σήμα επικολλάται στον υαλοπίνακα του οχήματος

Επιπλέον είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Πρωτότυπη βεβαίωση (ανά τύπο μεμβράνης) αντιπροσώπου − εγκαταστάτη με επικολλημένο επ’ αυτής το αυτοκόλλητο σήμα . Η βεβαίωση θα παραδίδεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στον κάτοχο του οχήματος.

Στην βεβαίωση αυτή:

α) ο αντιπρόσωπος βεβαιώνει ότι:
α1) το/α επικολληθέν/τα αυτοκόλλητο/τα ανταποκρίνεται στο αναφερόμενο πιστοποιητικό
α2) η μεμβράνη είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της παρούσας

β) ο εγκαταστάτης βεβαιώνει ότι:
β1) η μεμβράνη που επικολλήθηκε στο συγκεκριμένο όχημα είναι αυτή που αντιστοιχεί στο αυτοκόλλητο
β2) ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από το εργοστάσιο κατασκευής της μεμβράνης διαδικασία
β3) η τοποθέτηση της μεμβράνης έγινε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

γ) περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:
γ1) Για τον εγκαταστάτη και τον αντιπρόσωπο: επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας
γ2) Για το όχημα: Αριθμός κυκλοφορίας, εργοστάσιο κατασκευής, εμπορική ονομασία
γ3) Για τη μεμβράνη: Εργοστάσιο κατασκευής, τύπος, αριθμός πιστοποιητικού – εκδίδουσα αρχή, ημερομηνία τοποθέτησης, συντελεστής μετάδοσης φωτός, συντελεστής ανάκλασης Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης από αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ε.Ε., ή κράτους της ΕΖΕΣ το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης ΕΟΧ ή της Τουρκίας.

 • Φωτοαντίγραφο των φύλων δοκιμώνπου διενεργήθηκαν σε εργαστήριο για τη χορήγηση της παραπάνω πιστοποίησης.

     Ο κάτοχος του οχήματος στους υαλοπίνακες του οποίου επικολλούνται μεμβράνες υποχρεούται να φέρει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του οχήματος, συμπληρωμένη/ες και υπογεγραμμένη/ες την/τις πρωτότυπη/ες βεβαίωση/εις αντιπροσώπου – εγκαταστάτη

 Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να:
• διατηρεί αρχείο με τα φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών έγκρισης, των φύλων δοκιμών που διενεργήθηκαν για τη χορήγηση των πιστοποιήσεων αυτών και των βεβαιώσεων που χορηγεί για κάθε τύπο μεμβράνης που διαθέτει και εμπορεύεται
• παραδίδει στον εγκαταστάτη υπογεγραμμένη τη βεβαίωση με επικολλημένο σε αυτήν το αυτοκόλλητο σήμα, και συμπληρωμένα τα στοιχεία της μεμβράνης (εκτός της ημερομηνίας τοποθέτησης), του εγκαταστάτη και τα δικά του
• τηρεί ενήμερο μητρώο εγκαταστατών και καταγράφει τις διακινήσεις των βεβαιώσεων

   Ο εγκαταστάτης υποχρεούται να:
• διατηρεί αρχείο με υπογεγραμμένα από τον αντιπρόσωπο φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών έγκρι− σης και των φύλων δοκιμών που διενεργήθηκαν για τη χορήγηση των πιστοποιήσεων αυτών για κάθε τύπο μεμβράνης που επικολλά
• παραδίδει στον κάτοχο του οχήματος υπογεγραμμένη τη βεβαίωση  με επικολλημένο σε αυτήν το αυτοκόλλητο σήμα και συμπληρωμένα τα πεδία που αφορούν τα στοιχεία του αυτοκινήτου και την ημερομηνία τοποθέτησης της μεμβράνης Σε όσες περιπτώσεις δεν υφίσταται αντιπρόσωπος, θα λαμβάνεται ως αντιπρόσωπος ο γενικός εισαγωγέας.

    Και τέλος ο νομοθέτης αναφέρει κατά τον έλεγχο από δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ θα πρέπει εφόσον ο κάτοχος είναι εντάξει από τα δικαιολογητικά να του γίνει οπτικός έλεγχος για :

 • ύπαρξη φυσαλίδων, μπιμπίκια κ.λπ.
  • οπτική αλλοίωση, παραμόρφωση ή διαχωρισμός ή χρωματικές αλλοιώσεις των ειδώλων από το εσωτερικό του αυτοκινήτου προς τα έξω.
  • χρωματικές αλλοιώσεις, κιτρίνισμα, θολούρα, είσοδος υγρασίας και γενικότερα οποιαδήποτε αλλοίωση της μεμβράνης.
  • αποκόλληση, αναδιπλώσεις (τσακίσματα) ή φουσκώματα της μεμβράνης (σε οποιοδήποτε σημείο).

    Μετά από αυτά κάνοντας έρευνα αγοράς διαπιστώνεις ότι υπάρχει ποικιλία μεμβρανών με διαφορετικά χαρακτηριστικά για τα οποία πρέπει να επιλέξεις ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σου.

   Οπότε έρχεσαι στο εξής ερώτημα ποια μεμβράνη να διαλέξω γιατί όπως καταλαβαίνεται υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Και μία απάντηση είναι αυτή :

Κάθε μια από τις αντηλιακές μεμβράνες όπως εξηγήσαμε είναι διαφορετική και είναι συνδυασμός 3 βασικών χαρακτηριστικών:

-Διαπερατότητα Ορατού Φωτός (VLT),
-Μείωση Θερμότητας &
-Αντανάκλαση.

   Επιπλέον δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όσο πιο σκούρο το χρώμα της μεμβράνης, τόσο το καλύτερο για εσάς. Το σημαντικότερο είναι να επιλέξετε την μεμβράνη με τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες.

1 2 3 4

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *