Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 19800/1982 (Β’455) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999 (Α’ 57).
2.    Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).
3.    Την υπ’ αριθμ. 19800/1982 (Β’ 455) απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών «Πινακίδες αριθμών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων».
4.    Την αριθμ. 26700/1984 (Β’ 651) απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 19800/1982 απόφασης του Υπουργείου Συγκοινωνιών “περί πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκούμενων”».
5.    Το Π.Δ. 351/1990 (Α’ 139) «Προσδιορισμός των διαφόρων κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων, των υπ’ αυτών ρυμουλκουμένων και των μοτοσικλετών με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας τους».
6.    Την αριθμ. 59561/317/1988 (Β’ 115) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 19800/1982 απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών “Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων”».
7.    Την αριθμ. 19357/226/1991 (Β’ 432) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
8.    Την αριθμ. οικ.Β-23823/515/1997 (Β’ 837) απόφαση του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Συμπλήρωση διατάξεων της 19800/1982 (Β’ 455) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών “Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων”».
9.    Την αριθμ. Β-24177/667/2000 (Β’ 36) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων».
10.    Την αριθμ. Α-36117/2217/2000 (Β’ 1026) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Β-24177/667/2000 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών “Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων”».
11.    Την Α-55479/3812/2000 (Β’ 1468) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 19800/1982 (Β’ 455) απόφασης “Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων”».
12.    Την αριθμ. Α-4700/330/2004 (Β’ 192) του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών “Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων”
13.    Το υπ’ αριθμ. 822/841/ΑΣ 5020/27-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών.
14.    Την ανάγκη αλλαγής των διαστάσεων των πινακίδων των αυτοκινήτων του Διπλωματικού Σώματος και των αυτοκινήτων Ξένων Αποστολών και τη χορήγηση ομοιόμορφων πινακίδων κυκλοφορίας, προκειμένου να γίνει απογραφή τους και να καταστεί αποτελεσματικότερος ο έλεγχος αυτών από πλευράς των οργάνων της τροχαίας
15.    Το γεγονός, ότι, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1.Αντικαθιστούμε την παράγραφο Ζ του Κεφαλαίου 1 της υπ’ αριθ. 19800/1982 (Β’455) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων», ως εξής:

«Ζ. 1. Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής πινακίδων αυτοκινήτων Διπλωματικού Σώματος (ΔΣ).
Για κάθε αυτοκίνητο προβλέπονται δύο (2) πινακίδες (οπίσθια και εμπρόσθια). Η εμπρόσθια και η οπίσθια πινακίδα του αυτοκινήτου είναι διαστάσεων 520 Χ 110 χιλιοστών του μέτρου, χρώματος κυανού (φόντο) με αργυρόλευκα ανάγλυφα τα στοιχεία Δ.Σ., τον αύξοντα ενδεικτικό αριθμό κάθε Πρεσβείας, παύλα και τον αριθμό κυκλοφορίας και τοποθετούνται στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, αντίστοιχα.
Στο αριστερό μέρος της πινακίδας, που έχει μήκος 50 χιλ. και χωρίζεται με νεύρωση και στο επάνω μέρος του σχηματιζόμενου χώρου, υπάρχει ανάγλυφη η σφραγίδα του Κράτους με το εθνόσημο και την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
Στο κάτω μέρος του χώρου είναι γραμμένα τα στοιχεία «CD». Οι διαστάσεις γραμμάτων, αριθμών κ.λπ. είναι ίδιες με των κοινών πινακίδων οχημάτων παραλληλογράμμου σχήματος.
Στο πίσω μέρος της μπροστινής πινακίδας είναι χαραγμένη η σφραγίδα του Κράτους με τις ανωτέρω ενδείξεις.
Γενικά οι τεχνικές προδιαγραφές του υλικού της μεταλλικής κατασκευής και του αντανακλαστικού υλικού, της κατασκευής των πινακίδων κυκλοφορίας των αυτοκινήτων του Διπλωματικού Σώματος (CD) είναι ίδιες με εκείνες των κοινών πινακίδων αυτοκινήτων (ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης) εκτός του χρωματισμού της επιφανείας τους.
Χρωματισμός επιφανείας
Το χρώμα της αντανακλαστικής επίπεδης επιφάνειας των πινακίδων των αυτοκινήτων του Δ.Σ., είναι κυανό, οι δε ενδείξεις (γράμματα και αριθμοί), αργυρόλευκες.
Όταν το χρώμα της αντανακλαστικής επιφάνειας μετριέται με τη βοήθεια φασματοφωτομέτρου δια φωτισμού της επιφάνειας με πρότυπο φωτιστικό D-65 της CIE (COMITE INTERNATIONAL DE L’ ECLAIRAGE) υπό γωνία 45 μοιρών ως προς την κάθετο και μετρήσεως υπό γωνία 0 μοιρών, οι χρωματικές τιμές πρέπει να είναι μέσα στις περιοχές επί του τριγώνου CIE, που περιέχονται μέσα στα όρια που δίδονται στον παρακάτω πίνακα.
2.Οι προδιαγραφές των ορίων χρώματος των πινακίδων του Δ.Σ., η Αντανακλαστικότητα – Φωτεινότη- τα αυτών καθώς και οι ελάχιστες τιμές Συντελεστού φωτεινής εντάσεως CIL (σε CANDELAS ανά LUX ανά Μ2) παραμένουν όπως ορίζονται στην αριθμ. 19800/1982 (Β’455) απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών.»
2.Αντικαθιστούμε την παράγραφο I του Κεφαλαίου 1 της υπ’ αριθ. 19800/1982 (Β’455) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων», ως εξής:
«I. Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής πινακίδων αυτοκινήτων και μοτ/των Ξένων Αποστολών (Ξ.Α.).
Για κάθε αυτοκίνητο προβλέπονται δύο πινακίδες (οπίσθια και εμπρόσθια) για κάθε δε μοτ/τα μια πινακίδα.
Η εμπρόσθια και η οπίσθια πινακίδα του αυτοκινήτου είναι διαστάσεων 520 x 110 χιλιοστών του μέτρου, χρώματος πορτοκαλί (φόντο) με μαύρα ανάγλυφα τα στοιχεία Ξ.Α. και τους αριθμούς που αποτελούν τον αριθμό κυκλοφορίας και τοποθετούνται στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, αντίστοιχα.
Οι διαστάσεις των γραμμάτων, αριθμών κλπ. είναι ίδιες με των οπισθίων κοινών πινακίδων οχημάτων, παραλληλογράμμου σχήματος. Στο αριστερό μέρος της πινακίδας, που έχει μήκος 50 χιλ. και χωρίζεται με νεύρωση και στο επάνω μέρος του σχηματιζόμενου χώρου, υπάρχει ανάγλυφη η σφραγίδα του Κράτους με το εθνόσημο και την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
Στο πίσω μέρος της μπροστινής πινακίδας είναι χαραγμένη η σφραγίδα του Κράτους με τις ανωτέρω ενδείξεις.
Οι πινακίδες μοτοσικλετών, που είναι μια για κάθε όχημα, είναι εξωτερικών διαστάσεων 200×200 χιλ. του μέτρου και έχουν τις ίδιες ενδείξεις με τις πινακίδες αυτ/τών Ξ.Α.
Η επιφάνειά των χωρίζεται με νεύρωση σε δύο άνισα τμήματα, εκ των οποίων το μικρότερο, μήκους 36 χιλ, αριστερά.
Στο επάνω μέρος του ίδιου χώρου βρίσκεται η στρογγυλή σφραγίδα του Κράτους και στο κάτω μέρος το γράμμα Μ.
Κατά τα λοιπά οι τεχνικές προδιαγραφές της κατασκευής των πινακίδων αυτ/των και μοτ/των Ξένων Αποστολών (Ξ.Α.) είναι ίδιες αντίστοιχα με εκείνες των Κοινών Πινακίδων οχημάτων (ιδιωτικής και δημοσίας χρήσεως) και μοτοσικλετών εκτός από τον χρωματισμό της επιφανείας τους.
Χρωματισμός επιφανείας.
Το χρώμα της αντανακλαστικής επίπεδης επιφάνειας των πινακίδων των αυτ/των και μοτ/τών των Ξ.Α. είναι πορτοκαλί οι δε ενδείξεις (γράμματα και αριθμοί) μαύρες.
Όταν το χρώμα της αντανακλαστικής επιφάνειας μετριέται με τη βοήθεια φασματοφωτομέτρου, δια φωτισμού της επιφάνειας με πρότυπο φωτιστικόν D 65 της CIE (COMITE INTERNATIONAL DE L’ ECLAIRAGE) υπό γωνία 45ο ως προς την κάθετη και μετρήσεως υπό γωνία 0ο, οι χρωματικές τιμές πρέπει να είναι μέσα στις περιοχές επί του τριγώνου CIE, που περιέρχονται μέσα στα όρια που δίδονται στον παρακάτω πίνακα.
2.Οι προδιαγραφές των ορίων χρώματος των πινακίδων ΞΑ, η Αντανακλαστικότητα – Φωτεινότητα αυτών καθώς και οι ελάχιστες τιμές Συντελεστού φωτεινής εντάσεως CIL (σε CANDELAS ανά LUX ανά M2) παραμένουν όπως ορίζονται στην αριθμ. 19800/1982 (Β’ 455) απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών.»

H ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Mε την ισχύ της απόφασης αυτής καταργείται η υπ’ αριθ. Α-55479/3812/2000 (Β’ 1468) απόφαση του Υπουργού Mεταφορών και Eπικοινωνιών “Τροποποίηση και συμπλήρωση της 19800/1982 (Β’ 455) απόφασης «πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων»’’
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει ως έχει η αριθμ. 19800/1982 ΦEK 455 Β’) απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *