Θόρυβος και μοτοσυκλέτα

Θόρυβος και υγεία

O θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής . Το είδος των επιπτώσεων του θορύβου στην ανθρώπινη υγεία ήταν για πολλά χρόνια βασικό πεδίο έρευνας και μελέτης. Σήμερα έχει επαρκώς τεκμηριωθεί ότι οι επιπτώσεις του θορύβου στον άνθρωπο διακρίνονται σε φυσιολογικές και ψυχολογικές . Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Oργάνωση Υγείας (W.H.O.), “υγεία” δεν θεωρείται μόνο η απουσία αρρώστιας αλλά γενικότερα η φυσική κα ιψυχολογική ευεξία.

Τρεις περιπτώσεις που συνδέουν το θόρυβο με την υγεία είναι αναγνωρισμένες πλέον διεθνώς :

· Ο θόρυβος επιδρά δυσμενώς στο σύστημα ακοής του ανθρώπου. Υπάρχει αποδεδειγμένα ένας βιολογικός μηχανισμός σύμφωνα με τον οποίο ο θόρυβος προκαλεί ουσιαστικές δυσμενείς επιπτώσεις στην ακοή με τη μορφή παροδικής ή μόνιμης ακουστικής απώλειας

. ·Ο θόρυβος επιδρά δυσμενώς στην ψυχική και σωματική υγεία, δεδομένης της συνεισφοράς του στη δημιουργία άγχους (stress).

 · Ο θόρυβος έχει καθοριστική επίπτωση στους ανθρώπους που ήδη πάσχουν από κάποια αρρώστια ή μη ομαλή φυσιολογία.

Ορισμένα μέρη του πληθυσμού είναι περισσότερο ευπαθή στις ψηλότερες στάθμες θορύβου, παραδείγματος χάριν αυτοί που πάσχουν από υπέρταση ή που έχουν ψυχικά προβλήματα κλπ. Τέλος, εκτός των παραπάνω επιπτώσεων που αφορούν στην υγεία, η ενόχληση από το θόρυβο έχει επιπτώσεις στην ικανότητα απόδοσης του ατόμου και κατ’ επέκταση στην Εθνική Οικονομία.

Όρια εκπεμπομένων θορύβων για μοτοσυκλέτες

Μία από τις σημαντικές πηγές θορύβου είναι οι μοτοσυκλέτες οι οποίες επιβαρύνουν ακουστικά το περιβάλλον.

Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια εκπεμπόμενου θορύβου μιας μοτοσικλέτας βάσει της   89/235 οδηγίας της ΕΕ, είναι:

 • Για μοτοσικλέτες με κυβισμό κινητήρα μικρότερο των 80 cm3 (κυβικών εκατοστών) 75dB(A).
 • Για μοτοσικλέτες με κυβισμό κινητήρα μεταξύ των 80 και των 175 cm3 (κυβικών εκατοστών) 77dB(A).
 • Για μοτοσικλέτες με κυβισμό κινητήρα μεγαλύτερο των 175 cm3 (κυβικών εκατοστών) 80dB(A).

Τρόπος μέτρησης θορύβου σε μοτοσυκλέτα

Η μέτρηση του θορύβου γίνεται σύμφωνα με την «εν στάσει» μέθοδο μέτρησης μοτοσικλετών που προβλέπεται στην Υπ. Απόφαση :

28340/2440/92 (ΦΕΚ 532/Β/92) που είναι συμμόρφωση των οδηγιών: 78/1015/ΕΟΚ, 87/56/ΕΟΚ, 89/238/ΕΟΚ.

 • Για να γίνει η μέτρηση πρέπει ο κινητήρας του δικύκλου να βρίσκεται στη κανονική θερμοκρασία λειτουργίας του.
 • Κατά τη μέτρηση ο μοχλός του κιβωτίου ταχυτήτων βρίσκεται στη «νεκρά». Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσει το δίκυκλο στη θέση «νεκρά», τότε θα πρέπει με τη βοήθεια του στηρίγματός του να αφήνεται ο πίσω τροχός να περιστρέφεται ελεύθερα (στον αέρα).
 • Κατά τη μέτρηση ο περιβάλλον θόρυβος αλλά και ο θόρυβος που προέρχεται από τον άνεμο, εάν η μέτρηση γίνεται έξω, πρέπει να είναι κατά 10 db (A), κατώτερος από το θόρυβο που θα μετρήσουμε (του δικύκλου).  
 • Εάν η μέτρηση γίνεται έξω, το μικρόφωνο του ηχόμετρου θα πρέπει να προφυλάσσεται με ειδικό κάλυμμα για τον άνεμο.
 • Εάν η μέτρηση γίνει σε εξωτερικό χώρο, τότε η κάτοψη του χώρου πρέπει να είναι σύμφωνη με τα παρακάτω. Το δάπεδο πρέπει να είναι καλυμμένο με σκυρόδεμα ή άσφαλτο και γύρω – γύρω από το δίκυκλο, σε ένα ορθογώνιο περίγραμμα, οι πλευρές του οποίου βρίσκονται σε απόσταση 3 m από το περίγραμμα του δικύκλου, δεν πρέπει να υπάρχει κανένα εμπόδιο, εκτός από τον ελεγκτή και τον οδηγό του δικύκλου.
 • Εάν η μέτρηση γίνεται στο διάδρομο ελέγχου τότε το δίκυκλο θα πρέπει να βρίσκεται κατά το δυνατόν στο μέσο του διαδρόμου, μακριά από εγκαταστημένα μηχανήματα, και άλλα ελεγχόμενα οχήματα ή δίκυκλα, ώστε να έχουμε το δυνατόν μικρότερες αντανακλάσεις του ήχου.
 • Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται, στο ύψος του στομίου εξάτμισης όχι όμως σε ύψος χαμηλότερο από 20 cm από το δάπεδο.
 • Η είσοδος του μικροφώνου πρέπει να είναι προσανατολισμένη προς το άνοιγμα της εξάτμισης, σε απόσταση 50 cm από αυτό.
 • Ο άξονας του μικροφώνου να είναι παράλληλος προς το δάπεδο και να σχηματίζει γωνία 45ο +_ 10ο σε σχέση προς το κατακόρυφο επίπεδο της εξόδου των καυσαερίων.
 • Εάν το δίκυκλο έχει δύο εξατμίσεις, αριστερά και δεξιά της πίσω ρόδας τότε το μικρόφωνο τοποθετείται  προς τη πλευρά της εξάτμισης που είναι πιο κοντά στο περίγραμμα του δικύκλου, εφόσον αυτές οι δύο εξατμίσεις δεν απέχουν περισσότερο από 30 cm μεταξύ τους.
 • Εάν απέχουν οι εξατμίσεις απόσταση μεγαλύτερη από 30 cm τότε γίνεται ξεχωριστή μέτρηση για τη κάθε μία και λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη ευρεθείσα τιμή του θορύβου.
 • Εάν οι εξατμίσεις είναι η μία πάνω από την άλλη (δηλαδή στο κατακόρυφο επίπεδο) τότε το μικρόφωνο τοποθετείται σ΄ αυτή που βρίσκεται πιο ψηλά.
 • (Ισχύει βέβαια η απόσταση των 50 cm του μικροφώνου και της γωνίας των 45ο  σε σχέση με τη διεύθυνση εκπομπής των καυσαερίων).
 • α.    Εάν το μέγιστο όριο λειτουργίας των στροφών του είναι S και αυτό είναι πάνω από τις 5000 στροφές το λεπτό, τότε η μέτρηση γίνεται στις S/2 στροφές. 

Παράδειγμα: εάν οι μέγιστες στροφές λειτουργίας του κινητήρα είναι 5.500 στρ/λεπτό, η μέτρηση γίνεται στις 2.750 στρ./λεπτό.

 • β.    Εάν το μέγιστο όριο λειτουργίας των στροφών είναι μικρότερο των 5.000 στρ/λεπτό, τότε η μέτρηση γίνεται στα 3/4 S. 
 • Παράδειγμα: εάν οι μέγιστες στροφές είναι 4000 στρ/ λεπτό, τότε η μέτρηση γίνεται στις 3000 στρ./λεπτό.
 • Το ηχόμετρο αρχίζει να μετρά μόλις οι στροφές σταθεροποιηθούν στη μετρούμενη τιμή (π.χ. στις 2750 στρ./λεπτό, ή στις 3000 στρ./λεπτό, όπως στα παραδείγματα), κρατάμε για λίγο ανοικτό το ηχόμετρο σ’ αυτές τις στροφές  και μετά μειώνουμε το γκάζι μέχρι να πέσουν οι στροφές στο ρελαντί, ενώ το ηχόμετρο παραμένει ανοικτό. (Δηλαδή από τις στροφές μέτρησης και καθ΄ όλη την επιβράδυνση, μέχρι τις στροφές του ρελαντί). Λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη μετρούμενη τιμή των db (Α) που βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι ανοικτό το ηχόμετρο.
 • Η παραπάνω διαδικασία της μέτρησης επαναλαμβάνεται 3 διαδοχικές φορές και τα αποτελέσματά δεν πρέπει να διαφέρουν μεταξύ του περισσότερο από 2db(A).
 • Εάν βρεθεί τιμή με απόκλιση πάνω από 2db(Α), επαναλαμβάνονται και οι τρεις μετρήσεις ξανά.

 • —    Τελική τιμή λαμβάνεται η μεγίστη τιμή που θα βρούμε από τις 3 διαδοχικές μετρήσεις, και αυτή συγκρίνεται με το επιτρεπόμενο όριο.

Εάν η μετρούμενη τιμή σε db(A) έχει δεκαδικά ψηφία λαμβάνεται η πλησιέστερη τιμή στρογγυλεμένη σε ακέραιο αριθμό db (Α).
Εάν π.χ. μετρηθεί τιμή 83,7 db (Α) λαμβάνεται τιμή 84 db(A).

Εάν η στάθμη θορύβου δεν αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του δικύκλου τότε μπορεί αυτή να ληφθεί ή από το πινακιδάκι που έχει τα χαρακτηριστικά του δικύκλου και είναι κολλημένο πάνω στο δίκυκλο ή από την έγκριση τύπου του δικύκλου, εάν τα παραπάνω υπάρχουν

Εάν δεν υπάρχει ούτε πινακιδάκι ούτε έγκριση τύπου ούτε υπάρχει στην άδεια το όριο θορύβου, τότε εάν μετρηθεί τιμή μεγαλύτερη από 105 db (A) θεωρείται ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη, ενώ για τιμές μικρότερης των 105 db (A) θεωρείται ότι δεν υπάρχει έλλειψη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *